Peuterspeelzaal

VVE programma

Kring peuterspeelzaal - Kinderdagverblijf Dikkertje DapWij werken op Dikkertje Dap met het VVE programma Piramide. De Piramide methode biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpen de pedagogisch medewerkers uw kind grip te krijgen op de wereld. Piramide ondersteunt de pedagogisch medewerkers om aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief. Kinderen leren hoe zij prettig met anderen kunnen omgaan, plezier hebben in spel en zij worden gestimuleerd om te tekenen, knutselen en muziek te maken. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken.

Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, poppenhoek, leeshoek. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om een keuze te maken en vastgelopen spel weer op gang te brengen door mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Hieronder volgt verdere informatie over onze visie en werkwijze in de peuterspeelzaal.

Naar de peuterspeelzaal gaan is leuk en leerzaam tegelijk. Peuters kunnen in een uitdagende omgeving met elkaar spelen en zo zichzelf en de wereld ontdekken als voorbereiding op de basisschool. Hoe wij hierop aansluiten met spel en activiteiten en de peuters volgen in hun ontwikkeling, leest u hieronder.

Doelstellingen:

De doelstelling van de peuterspeelzaal is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Hierbij staat het spelen voorop. Het kind krijgt de kans allerlei ervaringen op te doen buiten de huiselijke sfeer. Het kind komt in contact met andere kinderen van dezelfde leeftijd, met andere volwassenen en er is veel gevarieerd speelgoed en materialen.

De peuters worden op de volgende gebieden gestimuleerd en begeleid:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Door het kind een veilige omgeving te bieden kan het kind zich in sociaal en emotioneel opzicht verder ontwikkelen. Het kind leert om samen te delen, te wachten op elkaar, toe te geven, voor zichzelf op te komen, ‘nee’ te zeggen.

Creatieve ontwikkeling:

Door het aanbieden van gevarieerd materiaal leert het kind hiermee om te gaan. We dagen uit om te gaan spelen. We bevorderen zo de ontwikkeling van de fijne motoriek. Daarbij is er in de speelzaal voldoende mogelijkheid voor het fantasiespel van het kind. Door zijn fantasie leert het kind zich te uiten en zijn emoties te verwerken.

Lichamelijke ontwikkeling:

In de speelzaal krijgt het kind voldoende kans zich in vrijheid te bewegen. Door hiervoor afwisselende materialen aan te bieden, komt het kind tot de ontdekking dat het steeds meer met zijn lichaam kan doen. Wij zullen in principe elke dag met de kinderen naar buiten gaan, indien dit vanwege slecht weer niet mogelijk is, maken wij gebruik van onze gymzaal.

Verstandelijke ontwikkeling:

Het kind leert door het omgaan met diverse spelmaterialen meer inzicht te krijgen in verschillende begrippen en verhoudingen. Spelenderwijs zal het kind steeds vaker tot een oplossing komen van kleine probleempjes die zich voor kunnen doen in de speelzaal.

Taalontwikkeling:

Gedurende de ochtend stimuleren we de taalontwikkeling door middel van gesprekjes, spelletjes, liedjes, voorlezen en in alle vormen van het vrije spel.

Informatie_4Wennen:

Op of vóór de eerste dag dat uw kind naar de peuterspeelzaal komt, zal er een intakegesprek plaatsvinden met de ouder. Uw kind is tijdens dit gesprek op de groep en kan daar wennen. Bij het gesprek wordt extra informatie gegeven over de werkwijze, de dagindeling wordt besproken en belangrijke gegevens over uw kind worden opgeschreven. Het kind blijft de eerste ochtend zo’n anderhalf uur op de groep. Vanaf de tweede keer dat het kind de speelzaal bezoekt, zal het op de gewone tijden zijn. Mocht het kind veel moeite hebben met wennen, kunnen er afspraken gemaakt worden om een langere periode te wennen. Na ongeveer 8 tot 12 weken wordt de ouder uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.

10-minutengesprekken:

Elke ouder wordt 2 maal per jaar uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek, om de voortgang van het kind op de peuterspeelzaal te bespreken. Indien het kind individuele begeleiding krijgt, zullen er meer gesprekken plaatsvinden.

Tijden en groep:

PSZ Dikkertje Dap, De Lichtboei:

Een ochtend van 8.40 - 9.00 uur tot 12.35 - 12.40 uur (en als deze aangeboden worden, middag van 12.45 - 13.00 uur tot 16.40 - 16.45 uur).

PSZ Tinkelbel en PSZ Dikkertje Dap (Billie Holidaystraat):

Een ochtend 8.15 - 8.45 uur tot 12.10 - 12.15 uur en
middag van 12.45 - 13.00 uur tot 16.40 - 16.45 uur

Het aantal kinderen dat maximaal op de groep aanwezig is, is 16; op de Lichtboei is dit 14. Uw kind heeft vaste dagen toegewezen gekregen. Mocht u een keer een extra dagdeel nodig hebben, dan kunt u dit bespreken met de leidsters. Zij kunnen voor u kijken of er plaats is. De extra kosten zijn € 36,00.

Elk kind neemt een beker drinken mee naar de speelzaal en in de ochtend één stuk fruit. Daarnaast ook een tasje met reservekleren en eventueel luiers.

De kinderen worden dagelijks begeleid door twee gediplomeerde leidsters.

Telefoonnummer Dikkertje Dap, Luitstraat 06-26890418.

Voor het afmelden van uw kind kunt u ook een sms sturen. Telefoonnummer Tinkelbel, 036-5367253.

Informatie_2Een dagdeel op de peuterspeelzaal ziet er als volgt uit:

Binnenkomst:

Na de begroeting en overdracht over het kind naar de leidster toe, gaat de peuter met iets spelen wat het zelf gekozen heeft. Als de peuter niet kan kiezen, biedt de leidster iets aan. Als een peuter moeite heeft met afscheid nemen, besteed de leidster extra aandacht aan het kind door het kind op schoot te nemen en af te leiden met speelgoed. De ouder gaat dan weg.

Kring:

Als alle kinderen binnen zijn, gaan wij in de kring. Daar openen wij de dag met de kinderen. Dit gebeurt met een liedje. In de kring wordt elke dag aandacht besteed aan het ‘bord’. Op het bord staan de dagen van de week, het weer, kleuren, cijfers, vormen en een aantal voorwerpen. Aan het einde van de kring wordt aandacht besteed aan het thema van dat moment. Leidraad voor de kinderen door de dag zijn de Piramide dagritme kaarten. Daarmee wordt ondersteunt in welke volgorde op de dag handelingen of activiteiten worden gedaan. De dag wordt dan ook afgesloten in de kring met een afscheidsliedje.

Activiteiten

Creativiteit:

Elke ochtend wordt er een creatieve activiteit aangeboden aan de kinderen. Hierbij denken wij aan: kleuren, plakken, verven, prikken en kleien. Kinderen worden niet verplicht om hieraan mee te doen, maar ze worden wel gestimuleerd.

Vrij spelen:

Er zijn op elke ochtend momenten waarop de peuter zelf mag kiezen waar het mee wil spelen. De leidsters zullen het kind stimuleren om keuzes te leren maken, maar ook om samen te spelen.

Bouwhoek:

In de bouwhoek zijn er materialen aanwezig om te bouwen, denkend aan Duplo, treinbaan en blokken. Het kind kan daar naar eigen fantasie en creativiteit mee spelen.

Poppenhoek:

In de poppenhoek kunnen de peuters vanuit hun eigen fantasie vrij spelen. Het materiaal bestaat uit keuken en huisinrichting. Het samen spelen wordt hier gestimuleerd.

Taalhoek:

Dit is een plek waar de kinderen zelf een boekje kunnen kiezen en gaan lezen. Ook zal er hier voorgelezen worden als het kind hier behoefte aan heeft.

Ontwikkelingsmateriaal:

Bij ontwikkelingsmateriaal denken wij aan puzzels, spelletjes, kralen rijgen en ander materiaal dat de ontwikkeling stimuleert. Er is materiaal op verschillende niveaus. Het uitgangspunt is het niveau van het kind, maar het kind wordt gestimuleerd om zijn mogelijkheden te vergroten. Bijvoorbeeld door materiaal aan te bieden dat net wat moeilijker is of door regeltjes van een spelletje uit te leggen en daarnaar handelen. Tevens wordt sociaal gedrag hiermee gestimuleerd.

Buiten spelen:

Elk dag dat een kind de speelzaal bezoekt, zal er worden buiten gespeeld. Er wordt verschillend materiaal aangeboden om vrij mee te spelen, zoals zandbak spullen en fietsen/stepjes. Daarnaast kunnen er ook door de leidsters activiteiten worden aangeboden.

Motoriek:

Om de grove motoriek van de peuters te stimuleren, kan er gebruik worden gemaakt van de gymzaal. In deze ruimte zullen er activiteiten worden aangeboden die er op gericht zijn de grove motoriek te stimuleren.

Dagafsluiting en ophalen:

Als afsluiting van elk dagdeel zitten alle kinderen aan tafel en leest de leidster een boekje voor en wordt er een liedje gezongen. De ouders wachten op de gang totdat de deur wordt open gedaan. De leidsters geven overdracht aan de ouders over hun kind.

Informatie_3Hygiëne en zindelijkheid:

De kinderen zullen worden gestimuleerd hun handen te wassen na toiletbezoek, na het buiten spelen en voor het eten. De kinderen die geen luier hebben, gaan op een vast moment naar de WC. Natuurlijk mogen zij tussendoor ook nog naar de WC. De kinderen met een luier worden, indien nodig, verschoond. Als ouders aangeven dat zij met de peuter bezig zijn met zindelijkheidstraining, zullen de leidsters zich daar zo goed mogelijk bij aansluiten. Ouders wordt gevraagd reservekleding mee te geven.

Onze visie: het kind moet er zelf aan toe zijn om op de WC te gaan plassen.

Feest:

Op de speelzaal wordt aandacht besteed aan diverse feesten, te denken aan Sinterklaas, Koningsdag, Kerst en Pasen. Deze zullen worden verwerkt in de VVE thema’s. Deze zullen waar mogelijk gezamenlijk gevierd worden met de Lichtboei. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verjaardag van een peuter en het afscheid nemen van de groep. Voor de traktatie van de kinderen vragen wij de ouders een gezonde traktatie mee te geven.

Overdracht naar de basisschool:

Als uw kind 4 jaar wordt, vult de leidster van de groep een overdrachtsformulier in dat naar de basisschool wordt gezonden. De ouders krijgen een kopie van deze overdracht. De overdracht vindt alleen maar plaats als u daar via het plaatsingscontract toestemming voor heeft gegeven.